Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiającym właściwym organom administracji podjęcie decyzji o potrzebie lub rezygnacji z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji. Karta jest załączana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II). Stanowi również załącznik do zapytania o zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I).

Kwalifikację przedsięwzięcia czyli określenie, do której grupy (I czy II) zalicza się dana inwestycja, określa się na podstawie Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Kartę informacyjną przedkłada się również w przypadku realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, gdy organ wydający zgodę na jego realizację (np. pozwolenie na budowę) uzna, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Ścieżka postępowania w razie wymaganej decyzji środowiskowej (najczęściej do pozwolenia na budowę bądź uzyskania warunków zabudowy, lub w przypadku procedury związanej z pozyskaniem dotacji).

W przypadku inwestycji zawsze znacząco oddziałujących na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, postępowanie środowiskowe może być przeprowadzone tak jak zostało to przedstawione na powyższym schemacie (znany wówczas będzie szczegółowy zakres raportu OOŚ) lub ustawowe, czyli składa się wniosek o środowiskowe uwarunkowania dla realizacji inwestycji, do którego załącznikiem (zamiast KIP) jest raport OOŚ (w zakresie ustawowym).

 

Wykonujemy Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko dla różnego rodzaju inwestycji, również dla tych, które mogą wpłynąć negatywnie na środowisko. Nasze Raporty spełniają wymagania organów właściwych do wydania decyzji, co skutkuje sprawnym przebiegiem procedury środowiskowej.

Raport o oddziaływaniu na środowisko (raport OOŚ) jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie zawiera się przede wszystkim informacje dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może powodować planowane przedsięwzięcie na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi.

Jest to szczególnie ważne przy wykonywaniu projektów inwestycyjnych na obszarach wrażliwych środowiskowo (obszary chronione, NATURA 2000, Parki Krajobrazowe). I to właśnie tam należy w pierwszej kolejności przygotować rzetelny raport oddziaływania na środowisko, który pozwoli przewidzieć i wyeliminować ewentualne negatywne skutki inwestycji.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raport OOŚ powinien zawierać następujące elementy:

 • opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 • opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
 • ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
 • dobra materialne,
 • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 • wzajemne oddziaływanie między wymienionymi elementami,
 • opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska oraz z emisji;
 • opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 200 oraz integralność tego obszaru;
 • wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

 

Rzetelnie, profesjonalnie, terminowo i w konkurencyjnych cenach wykonujemy Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

Ponadto oferujemy profesjonalne, tanie i szybkie wykonanie:

 • Kompleksowe przygotowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU);
 • Raporty o oddziaływaniu funkcjonujących obiektów inwestycji;
 • Opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (szczególnie tych lokowanych na obszarach Natura 2000);
 • Opracowywanie działań kompensacyjnych w przypadku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000;
 • Analizy prawne z zakresu prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego;

Wykonane przez nas inwentaryzacje dendrologiczne zawierają zazwyczaj:

 • tabelaryczny wykaz drzew i krzewów zawierający: nazwę drzewa i krzewu, odwód pnia na wysokości pierśnicy (130 cm) lub powierzchnię krzewów w m2 , stan zdrowotny, ewentualne zabiegi pielęgnacyjne oraz uwagi;
 • pomiar na wysokości 5 cm od poziomu gruntu i wyznaczenie kryterium tego obwodu do decydowania o ewentualnej konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew;
 • mapę umiejscowienia drzew i krzewów;
 • opis terenu objętego inwentaryzacją;
 • wyznaczenie drzew i krzewów do wycinki (ze względu na zły stan zdrowotny lub stwarzane zagrożenie dla osób i mienia).

 

Zlecając nam przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej macie Państwo gwarancje, że zostanie ona wykonana rzetelnie i poprawnie, a współpraca przebiegnie w miłej, i bardzo profesjonalnej atmosferze!

Outsourcing środowiskowy to stała obsługa formalno-prawna, polegająca na kompleksowej realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem.

Oferujemy wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych będących niezbędnym elementem raportów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Opracowanie, na podstawie przeprowadzonych prac terenowych zawiera między innymi:

 • Opis warunków środowiska przyrodniczego w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie, w tym:
 • Opis i wykaz elementów środowiska na obszarze objętym przewidywanym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko uwzględniający elementy objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10) lub proponowane do objęcia ochroną.
 • Wykaz siedlisk przyrodniczych występujących na terenie i w sąsiedztwie planowanej inwestycji;
 • Wykaz gatunków roślin i zwierząt (w tym ornitofauny) występujących na obszarze przeznaczonym pod inwestycję oraz w jego otoczeniu, w tym gatunków podlegających prawnej ochronie gatunkowej i ich siedlisk;
 • Opracowanie graficzne zidentyfikowanych siedlisk i gatunków przyrodniczo cennych lub podlegających ochronie prawnej.