Wykonujemy Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko dla różnego rodzaju inwestycji, również dla tych, które mogą wpłynąć negatywnie na środowisko. Nasze Raporty spełniają wymagania organów właściwych do wydania decyzji, co skutkuje sprawnym przebiegiem procedury środowiskowej.

Raport o oddziaływaniu na środowisko (raport OOŚ) jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie zawiera się przede wszystkim informacje dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może powodować planowane przedsięwzięcie na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi.

Jest to szczególnie ważne przy wykonywaniu projektów inwestycyjnych na obszarach wrażliwych środowiskowo (obszary chronione, NATURA 2000, Parki Krajobrazowe). I to właśnie tam należy w pierwszej kolejności przygotować rzetelny raport oddziaływania na środowisko, który pozwoli przewidzieć i wyeliminować ewentualne negatywne skutki inwestycji.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raport OOŚ powinien zawierać następujące elementy:

 • opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 • opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
 • ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
 • dobra materialne,
 • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 • wzajemne oddziaływanie między wymienionymi elementami,
 • opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska oraz z emisji;
 • opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 200 oraz integralność tego obszaru;
 • wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

 

Rzetelnie, profesjonalnie, terminowo i w konkurencyjnych cenach wykonujemy Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

Ponadto oferujemy profesjonalne, tanie i szybkie wykonanie:

 • Kompleksowe przygotowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU);
 • Raporty o oddziaływaniu funkcjonujących obiektów inwestycji;
 • Opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (szczególnie tych lokowanych na obszarach Natura 2000);
 • Opracowywanie działań kompensacyjnych w przypadku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000;
 • Analizy prawne z zakresu prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego;