Oferujemy wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych będących niezbędnym elementem raportów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Opracowanie, na podstawie przeprowadzonych prac terenowych zawiera między innymi:

  • Opis warunków środowiska przyrodniczego w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie, w tym:
  • Opis i wykaz elementów środowiska na obszarze objętym przewidywanym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko uwzględniający elementy objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10) lub proponowane do objęcia ochroną.
  • Wykaz siedlisk przyrodniczych występujących na terenie i w sąsiedztwie planowanej inwestycji;
  • Wykaz gatunków roślin i zwierząt (w tym ornitofauny) występujących na obszarze przeznaczonym pod inwestycję oraz w jego otoczeniu, w tym gatunków podlegających prawnej ochronie gatunkowej i ich siedlisk;
  • Opracowanie graficzne zidentyfikowanych siedlisk i gatunków przyrodniczo cennych lub podlegających ochronie prawnej.