Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiającym właściwym organom administracji podjęcie decyzji o potrzebie lub rezygnacji z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji. Karta jest załączana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II). Stanowi również załącznik do zapytania o zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I).

Kwalifikację przedsięwzięcia czyli określenie, do której grupy (I czy II) zalicza się dana inwestycja, określa się na podstawie Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Kartę informacyjną przedkłada się również w przypadku realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, gdy organ wydający zgodę na jego realizację (np. pozwolenie na budowę) uzna, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Ścieżka postępowania w razie wymaganej decyzji środowiskowej (najczęściej do pozwolenia na budowę bądź uzyskania warunków zabudowy, lub w przypadku procedury związanej z pozyskaniem dotacji).

W przypadku inwestycji zawsze znacząco oddziałujących na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, postępowanie środowiskowe może być przeprowadzone tak jak zostało to przedstawione na powyższym schemacie (znany wówczas będzie szczegółowy zakres raportu OOŚ) lub ustawowe, czyli składa się wniosek o środowiskowe uwarunkowania dla realizacji inwestycji, do którego załącznikiem (zamiast KIP) jest raport OOŚ (w zakresie ustawowym).